Wiadomość

Regulamin portalu ZooPraca

 

 

 

§ 1

Definicje

• Regulamin - regulamin świadczenia emisji treści zamawianych i publikowanych przez Użytkowników portalu ZooPraca.pl.

• Usługi świadczone przez portal ZooPraca.pl – usługi polegające na publikacji treści na stronach portalu ZooPraca.pl.

• Administrator - osoba wyznaczona przez właściciela serwisu ZooPraca.pl, zajmująca się nadzorowaniem funkcjonowania całego serwisu od strony technicznej i informatycznej oraz odpowiedzialna za kontakt z Użytkownikiem.

• Czas trwania umowy - czas trwania usług sprzedaży powierzchni reklamowych oraz udostępniania miejsc na publikacje tekstów sponsorowanych, wynikających z umów barterowych i innych treści w portalu ZooPraca.pl.

• Umowa - umowa o świadczenie usług zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, na podstawie której Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi polegające na publikacji treści na stronach portalu ZooPraca.pl zgodnie z Regulaminem, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

• Użytkownik - osoba korzystająca z płatnych i bezpłatnych usług świadczonych przez portal ZooPraca.pl

• Ogłoszenia - oferty pracy, praktyk, staży i wolontariatu w szeroko pojętej w branży zoologicznej, istniejące w portalu ZooPraca.pl od dnia 8 lipca 2013 r. (platforma przekształcona z Forum ZooPracy stworzonego dnia 15 czerwca 2010 r. w portalu ZooHoryzonty.pl).

 

§ 2

Warunki publikacji treści na stronach portalu ZooPraca.pl

1. Usługi portalu ZooPraca.pl świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Portal ZooPraca.pl świadczy usługi powszechne zgodnie z obowiązującym prawem, zawartą Umową (jeżeli była zawarta) i Regulaminem na obszarze całego kraju, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Umowy i Regulaminu.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Wszelkie treści niebędące treścią ogłoszeń należy przesyłać do Administratora za pośrednictwem wskazanego w danych kontaktowych portalu adresu e-mail.

6. Warunkiem publikacji treści niebędącej treścią ogłoszenia jest wniesienie stosownej opłaty przez podmiot zlecający jego zamieszczenie w czasie określonym w Umowie oraz zweryfikowanie przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące prawdziwości jego istnienia.

a) W celu weryfikacji podmiotu zlecającego zamieszczenie treści, Administrator jest uprawniony do żądania przesłania określonych dokumentów lub oświadczeń we wskazanej przez siebie formie.

7. Rejestracja i publikacja ogłoszeń w formie podstawowej jest bezpłatna. Portal może zaproponować dodatkowe elementy wyróżniające ogłoszenie lub przedłużające jego publikację, każdorazowo z podaniem ich ceny i możliwością zaakceptowania lub odrzucenia tych elementów przez Użytkownika.

8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wskazówek Administratora, takich jak rodzaj publikowanej informacji, umieszczanie odpowiednich informacji w miejscach wskazanych przez Administratora. Niezastosowanie się do wskazówek Administratora skutkować może usunięciem ogłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się w sprawach związanych z ogłoszeniami z Użytkownikami za pomocą podanego przez nich podczas rejestracji adresu e-mail.

9. Rejestracja na Forum oznacza akceptację Regulaminu.

10. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Regulaminu ostateczna decyzja dotycząca publikacji każdej treści podejmowana jest przez Administratora.

1) W przypadku odmowy publikacji treści, która została opłacona przez Użytkownika, Administrator zwróci wniesioną opłatę, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu, na które składają się koszty przelewu, przekazu pieniężnego, korespondencji lub inne, które Administrator poniesie w związku z obowiązkiem zwrotu wniesionych opłat.

2) W przypadku odmowy publikacji treści ogłoszenia, zostanie ono usunięte przez Administratora.

10. Administrator nie zapewnia publikacji treści w stałym lub wprowadzonym przez Użytkownika układzie graficznym lub formatowaniu.

11. Niedozwolone jest zamieszczanie w ogłoszeniach i we wszelkich miejscach dostępnych na łamach Serwisu treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści propagujących niewłaściwe postępowanie wobec zwierząt, a także nawołujących do dyskryminacji ludzi ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, treści naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania treści w porozumieniu z Użytkownikiem lub odmowy opublikowania jej bez podania przyczyny, jeżeli treść narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń lub innych tekstów sponsorowanych, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy / reklamodawcy.

13. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć:

1) nazwisk i imion,

2) imion rodziców,

3) miejsca i daty urodzenia,

4) miejsca stałego pobytu,

5) numeru ewidencyjnego PESEL,

6) nazw i numerów dokumentów potwierdzających tożsamość,

7) numeru ewidencji podatkowej NIP Użytkownika, na jego wniosek,

8) numeru konta bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, na jego wniosek.

14. Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w emisji zawartości stron spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego stronie.

15. Mimo dokładania wszelkich starań w celu weryfikacji ogłoszeń, Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość ogłoszeń wprowadzanych przez Użytkowników.

§ 3

Postępowanie reklamacyjne

15. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi na aktualny, dostępny w zakładce "Kontakt" adres e-mail oraz potwierdzenie otrzymania przez Administratora niniejszej wiadomości, poprzez funkcję potwierdzenia odbioru, odpowiedź potwierdzającą otrzymanie wiadomości lub dodatkowy kontakt telefoniczny. Czas rozpatrywania wynosi co najmniej dwa tygodnie.

16. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi pisemnie na aktualny adres e-mail portalu dostępny w zakładce "Kontakt". E-mail należy zatytułować „Reklamacja”.

17. Reklamacja powinna określać:

a) imię i nazwisko lub firmę Użytkownika;

b) adres Użytkownika;

c) informacje identyfikujące reklamowaną usługę;

d) przedmiot reklamacji;

e) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

18. Złożenie reklamacji nie zawiesza obowiązku zapłaty należności wynikającej z rachunku.

19. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

a) powołanie podstawy prawnej;

b) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym;

c) podpis upoważnionego pracownika.

§ 4

Postanowienia końcowe

20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i kodeksu cywilnego.

21. Regulamin obowiązuje od dnia 11 XI 2009 roku. 22. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie głównej portalu ZooPraca.pl oraz przesyłane w formie e-mailowej Użytkownikom aktualnie związanym Umowami z portalem ZooPraca.pl.